About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
     
รู้จักกับ SET50 Index Futures

SET50 Index Futures ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และดัชนี SET50 เมื่อทั้ง 2 ส่วนมารวมกันจึงกลายเป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิงลักษณะและข้อกำหนดของ SET50 Index Futures

สำหรับ SET50 Index Futures นั้น บมจ. ตลาดอนุพันธ์ได้กำหนดลักษณะและเงื่อนไขดังนี้


สินค้าอ้างอิง
ดัชนี SET50 ซึ่งเป็นสินค้าอ้างอิงของ SET50 Index Futures นี้เป็นดัชนีที่มีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงที่ผ่านการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ 50 อันดับแรก

ตัวคูณดัชนี
สัญญา SET50 Index Futures มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 1,000 บาท ต่อ 1 จุด ซึ่งหมายความว่าถ้าดัชนีอยู่ที่ระดับ 300 จุด มูลค่าสํญญาจะเท่ากับ 300 x 1,000 = 300,000 บาท

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุี
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุมี 4 เดือนได้แก่ มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส ทำให้ ตามปกติ สัญญา SET50 Index Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 4 สัญญา เช่น ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 24 พ.ย. 2551 สัญญา SET50 Index Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 4 สัญญา และมีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุดังนี้
 • ธันวาคม 2551
 • มีนาคม 2552
 • มิถุนายน 2552
 • กันยายน 2552
อย่างไรก็ตาม ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่ใกล้สิ้นสุด ตลาดอนุพันธ์จะนำสัญญาถัดไปเข้ามาซื้อขายทันที เช่น วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน ธันวาคม 2551 ตลาดอนุพันธ์จะนำสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน ธันวาคม 2552 เข้ามาซื้อขายทันที

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 0.1 จุด หมายความว่าราคาของสัญญา SET50 Index Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ต่ำกว่า 0.1 จุด
 • ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 300 จุด 300.1 จุด และ 299.5 จุด เป็นต้น
 • ตัวอย่างของราคาที่ไม่สามารถระบุได้มีดังนี้ 300.11 จุด 300.25 จุด และ 299.99 จุด เป็นต้น


ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ราคาสูงสุดในวันทำการซื้อขาย (Ceiling Price) ไม่เกิน +30% และราคาต่ำสุด (Floor Price) ไม่ต่ำกว่า –30% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้าเท่ากับ 300 จุด ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน 390 จุด และราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต่ำกว่า 210 จุด

เวลาซื้อขาย
มี 4 ช่วงเวลาดังนี้

ลำดับที่

ชื่อช่วงเวลา

ช่วงเวลา

1

Pre-open

9:15 – 9:45

2

Morning session

9:45 – 12:30

3

Pre-open

14:00 – 14:30

4

Afternoon session

14:30 – 16:55

เวลาซื้อขาย
วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญานั้นเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยตัวอย่างของวันซื้อขายวันสุดท้ายมีดังนี้

เดือนและ ค.ศ. ที่สัญญาหมดอายุ

วันซื้อขายวันสุดท้าย

ธันวาคม 2008

29 ธ.ค. 2551

มีนาคม 2009

30 มี.ค. 2552

มิถุนายน 2009

29 มิ.ย. 2552

กันยายน 2009

29 ก.ย. 2552

ธันวาคม 2009

29 ธ.ค. 2552

นอกจากนั้น ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยถึงทศนิยมที่ 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก

วิธีส่งมอบ / ชำระราคา
ในการซื้อขาย SET50 Index Futures เป็นการส่งมอบเฉพาะกำไร/ขาดทุน จึงมีการชำระราคาเป็นเงินสดเท่านั้น (Cash Settlement)


ลักษณะและข้อกำหนดของ SET50 Index Futures

Single Order
การใช้อักษรย่อสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Single Order ประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

S50

Z

09

ส่วนที่ 1 : สินค้าอ้างอิง เนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Index Futures มีเพียงดัชนี SET50 เท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ S50 แทนดัชนี SET50

ส่วนที่ 2 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้

เดือนที่สัญญาสิ้นสุด

อักษรย่อ

มีนาคม

H

มิถุนายน

M

กันยายน

U

ธันวาคม

Z

ส่วนที่ 3 : ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2008 ใช้ตัวย่อเป็น 08 และ ค.ศ. 2009 ใช้ตัวย่อเป็น 09 เป็นต้น

ตัวอย่างอักษรย่อสำหรับสัญญา SET50 Index Futures แบบ Single Order

Combination Order
การใช้อักษรย่อสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Combination Order ประกอบด้วย 5 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

S50

U

09

Z

09

ส่วนที่ 1 : สินค้าอ้างอิง เนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Index Futures มีเพียงดัชนี SET50 เท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ S50 แทนดัชนี SET50

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้

เดือนที่สัญญาสิ้นสุด

อักษรย่อ

มีนาคม

H

มิถุนายน

M

กันยายน

U

ธันวาคม

Z

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 5 : ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2008 ใช้ตัวย่อเป็น 08 และ ค.ศ. 2009 ใช้ตัวย่อเป็น 09 เป็นต้น

ตัวอย่างการซื้อขายสัญญาด้วย Combination Order

1. ในกรณีที่นักลงทุนส่งคำสั่ง ซื้อ S50U09Z09 ที่ราคา 1 จุด หมายความว่า นักลงทุนต้องการซื้อ S50Z09 และขาย S50U09 พร้อมกัน โดยราคาของ S50Z09 ลบด้วย ราคาของ S50U09 ต้องไม่สูงกว่า 1 จุด

2. ในกรณีที่นักลงทุนส่งคำสั่ง ขาย S50M09Z09 ที่ราคา 2 จุด หมายความว่า นักลงทุนต้องการขาย S50Z09 และซื้อ S50M09X พร้อมกัน โดยราคาของ S50Z09 ลบด้วย ราคาของ S50M09 ต้องไม่ต่ำกว่า 2 จุด

ตัวอย่างอักษรย่อสำหรับสัญญา SET50 Index Futures แบบ Combination Order

S50H09M09

S50H09U09

S50H09Z09

S50M09U09

S50M09Z09

S50U09Z09


การหยุดการซื้อขาย (Circuit Breaker)

ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ราคาสูงสุดในวันทำการซื้อขาย (Ceiling Price) ไม่เกิน +30% และราคาต่ำสุด (Floor Price) ไม่ต่ำกว่า –30% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า
 
อย่างไรก็ตาม ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้มี Circuit Breaker ซึ่งอ้างอิงกับ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ โดยถ้าตลาดหลักทรัพย์หยุดการซื้อขายอันเนื่องมาจาก

 1. ราคาของดัชนี SET ตกลงถึง 10% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า
 2. ราคาของดัชนี SET ตกลงถึง 20% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า
 3. ราคาของดัชนี SET ตกลงถึง 30% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า

ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายด้วยเช่นกัน

กรณี Combination order ตลาดอนุพันธ์กำหนดราคาสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันโดยใช้ Daily Settlement Price ล่าสุดของเดือนไกล ลบด้วยเดือนใกล้ (Far - Near) +10 จุด เป็นราคาสูงสุด และ –10 จุด เป็นราคาต่ำสุดของ series คู่นั้นๆ

การถือครองฐานะจนสิ้นสุดอายุสัญญา

สัญญา SET50 Index Futures ที่ถูกถือครองจนครบอายุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญารุ่นนั้นๆเป็นการชำระราคาครั้งสุดท้าย นักลงทุนผู้ถือครองจะได้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนสุดท้ายที่ถืออยู่กับราคาเพื่อการชำระราคาครั้งสุดท้าย (Final Settlement Price) ถือเป็นการปิดฐานะสัญญาไปโดยอัตโนมัติ

นักลงทุนมีภาระในการชำระค่านายหน้าซื้อขายจากการชำระราคาครั้งสุดท้ายนี้ด้วย


จำนวนการถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit)

นักลงทุนห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่าฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา


ระดับต้องรายงาน (Reportable Limit)

สำนักงาน กลต. และ ตลาดอนุพันธ์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องรายงานรายชื่อของนักลงทุนที่ถือครองฐานะสัญญาเทียบเท่า SET50 Index Futures เท่ากับหรือมากกว่า 500 สัญญา โดยคิดจากสัญญาซื้อขายเดือนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจากสัญญาซื้อและขายทุกเดือนรวมกัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังสามารถเพิ่มการถือครองได้จนไม่เกินระดับวงเงินอนุมัติ หรือ จำนวนการถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit) ตามประกาศของตลาดอนุพันธ์


กลยุทธ์ซื้อขาย

การเก็งกำไรทิศทาง
SET50 Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรได้ทั้งในภาวะที่ตลาดหุ้นขึ้นและในภาวะที่ตลาดหุ้นลง เพราะ SET50 Index Futures นั้นไม่มีการส่งมอบจริงระหว่างคู่สัญญา แต่ใช้วิธีชำระราคาเป็นเงินสด ซึ่งเป็นกระบวนการจ่ายหรือรับเงินตามกำไรขาดทุนที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายกับราคาที่ใช้ชำระราคา อันเป็นผลให้นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
1. “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” เพื่อใช้เก็งกำไรในภาวะตลาดขาขึ้น
2. “ขายก่อน ซื้อคืนทีหลัง” เพื่อใช้เก็งกำไรในภาวะตลาดขาลง

กลยุทธ์ซื้อขายส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์สต่างประเภทกัน
นอกเหนือจากการซื้อขายเพิ่อเก็งกำไรบนทิศทางของหุ้นอ้างอิงแล้ว นักลงทุนยังสามารถทำกลยุทธ์อื่นที่ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส 2 สัญญาพร้อมกันได้ โดยกลยุทธ์ที่นิยมมี 2 กลยุทธ์คือ

1. กลยุทธ์ Calendar Spread

องค์ประกอบของกลยุทธ์
กลยุทธ์ Calendar Spread หรือที่อาจจะรู้จักกันในชื่อ กลยุทธ์ Inter-Month Spread เป็นกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย

 1. การซื้อ สัญญาฟิวเจอร์ส 1 สัญญา
 2. การขาย สัญญาฟิวเจอร์ส 1 สัญญา (สินค้าอ้างอิงเดียวกัน แต่เดือนหมดอายุไม่ตรงกัน)

ตัวอย่างเช่น

 1. ซื้อ S50U08 และ ขาย S50Z08                  (ซื้อใกล้ ขายไกล)
 2. ขาย S50M09 และ ซื้อ S50U09                  (ซื้อไกล ขายใกล้)

วัตถุประสงค์ในการใช้กลยุทธ์

 1. นักลงทุนมีฐานะในสัญญาซึ่งไม่มีสภาพคล่องมากพอ แต่ต้องการปิดฐานะ

  ตัวอย่างเช่น สมมุติ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 นาย ก มีสถานะซื้อในสัญญา S50Z09 และตลาดหุ้นได้ปรับตัวลงมามากแล้ว ทำให้ต้องการปิดสถานะ แต่ทว่าสัญญา S50Z09 เป็นสัญญาที่ไกลที่สุดทำให้ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง

  ดังนั้น นักลงทุนควรขาย S50H09 หรือ S50M09 ในจำนวนเท่ากันเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อน (หยุดขาดทุน) และค่อยปิดสัญญาทั้งสองภายหลังเมื่อมีสภาพคล่องเพียงพอ

 2. นักลงทุนมีฐานะในสัญญาหนึ่งต้องการปิดฐานะ แต่มีสัญญาอื่นที่มีราคาดีกว่ามาก

  ตัวอย่างเช่น สมมุติ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 นาย ก มีสถานะซื้อในสัญญา S50M09 และต้องการปิดสถานะเพราะราคาปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้ว ทว่า สัญญา S50U09 มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ S50M09

  ดังนั้น นักลงทุนควรขาย S50U09 ในจำนวนเท่ากันเพื่อป้องกันความเสี่ยง ก่อน (ล็อคกำไร) และค่อยปิดสัญญาทั้งสองภายหลังเมื่อราคาของ S50M09 เพิ่มขึ้นเทียบกับ S50U09

 3. เก็งกำไรส่วนต่างของราคาโดยตรง

  ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน ผลต่างของราคา (S50Z09 –  S50U09) เท่ากับ 2 บาท แต่นักลงทุนคาดว่า ผลต่างของราคา (S50Z09 –  S50U09) จะลดลง

  ดังนั้น นักลงทุนจึงส่งคำสั่งขาย S50U09Z09 ที่ราคา 2 บาท และค่อยปิดสัญญาทั้งสองภายหลังเมื่อผลต่างของราคา (S50Z09 –  S50U09) ลดลงโดยการส่งคำสั่งซื้อ S50U09Z09

ข้อควรทราบ

 1. การซื้อขายของกลยุทธ์นี้คือ ต้นทุนไป-กลับ จะสูงกว่าต้นทุนของการซื้อขายเก็งกำไรทิศทางปกติประมาณ 2 เท่า
 2. กลยุทธ์ Calendar Spread สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วย Combination Order ได้

2. กลยุทธ์ Inter-Market Spread

องค์ประกอบของกลยุทธ์
กลยุทธ์ Inter-Market Spread เป็นกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย

 1. การซื้อ สัญญาฟิวเจอร์ส X สัญญา
 2. การขาย สัญญาฟิวเจอร์ส Y สัญญา (สินค้าอ้างอิงไม่ตรงกัน และมีประเภท Market ต่างกัน)

ตัวอย่างเช่น

 1. ซื้อ S50Z09       และ ขาย ADVANCZ09  
 2. ขาย S50M09 และ ซื้อ PTTM09

วัตถุประสงค์ในการใช้กลยุทธ์
นักลงทุนคาดว่าสินค้าอ้างอิงหนึ่งจะมีผลตอบแทนสูงกว่า (Outperform) สินค้าอ้างอิงอีกอันหนึ่ง ที่มีประเภท Market ต่างกัน

ตัวอย่างเช่น นาย ก คาดว่า ดัชนี SET50 น่าจะ Outperform ADVANC (คาดว่าส่วนต่างของผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้น)

ดังนั้น นักลงทุนสามารถทำ Inter-Market Spread ได้โดย

 1. ซื้อ S50U09 ที่ราคา 300.8 จุด จำนวน 1 สัญญา
  (มูลค่าสัญญาที่ซื้อเท่ากับ 300.8 x 1 x 1,000 = 300,800 บาท)
 2. ขาย ADVANCU09 ที่ราคา 75.9 บาท จำนวน 4 สัญญา
  (มูลค่าสัญญาที่ขายเท่ากับ 75.9 x 4 x 1,000 = 303,600 บาท)

เมื่อต้องการปิดฐานะนักลงทุนสามารถทำได้โดย ขาย S50U09 จำนวน 1 สัญญา และซื้อ ADVANCU09 จำนวน 4 สัญญา

ข้อควรทราบ

 1. การซื้อขายของกลยุทธ์นี้คือ ต้นทุนไป-กลับ จะสูงกว่าต้นทุนของการซื้อขายเก็งกำไรทิศทางปกติประมาณ 2 เท่า
 2. กลยุทธ์ Inter-Market Spread ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วย Combination Order ได้

ค่านายหน้าซื้อขายและค่าธรรมเนียม

SET50 Index Futures
การจัดเก็บค่านายหน้าเป็นแบบขั้นบันไดโดยนับย้อนไปตั้งแต่สัญญาที่หนึ่ง (Sliding Scale First Contract) ตามจำนวนสัญญาต่อวัน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหหรับการซื้อขายแบบปกติ (Offline) และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ดังนี้

ตัวอย่างเช่น

 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 1 สัญญาต่อวัน ผ่านการซื้อขายแบบปกติ (Offline) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 450 บาท
 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 1 สัญญาต่อวัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 410 บาท
 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 10 สัญญาต่อวัน ผ่านการซื้อขายแบบปกติ (Offline) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 350 x 10 = 3,500 บาท
 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 10 สัญญาต่อวัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 320 x 10 = 3,200 บาท
 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 25 สัญญาต่อวัน ผ่านการซื้อขายแบบปกติ (Offline) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 250 x 25 = 6,250 บาท
 • นักลงทุนซื้อสัญญา S50Z11 25 สัญญาต่อวัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับ 230 x 25 = 5,750 บาท
 
     
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions