About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
     
รู้จักกับ Silver Futures

Silver Futures ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และโลหะเงิน เมื่อทั้ง 2 ส่วนมารวมกันจึงกลายเป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีโลหะเงินเป็นสินค้าอ้างอิง


ลักษณะและข้อกำหนดของ Silver Futures

สำหรับ Silver Futures นั้น บมจ. ตลาดอนุพันธ์ได้กำหนดลักษณะและเงื่อนไขดังนี้

สินค้าอ้างอิง
โลหะซึ่งเป็นสินค้าอ้างอิงของ Silver Futures คือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%

ขนาดสัญญา
สัญญา Silver Futures มีขนาดของสัญญาเท่ากับโลหะเงิน 100 ทรอยเอานซ์

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุมี 6 เดือนได้แก่ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนคู่ ทำให้ ตามปกติ สัญญา Silver Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 3 สัญญา เช่น ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 2 ก.พ. 2554 สัญญา Silver Futures ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด 3 สัญญา และมีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุดังนี้

  • กุมภาพันธ์ 2554
  • เมษายน 2554
  • มิถุนายน 2554

อย่างไรก็ตาม ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่ใกล้สุด ตลาดอนุพันธ์จะนำสัญญาถัดไปเข้ามาซื้อขายทันที เช่น วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ตลาดอนุพันธ์จะนำสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน สิงหาคม 2554 เข้ามาซื้อขายทันที

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 1 บาท หมายความว่าราคาของสัญญา Silver Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 บาท

  • ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 1,088 บาท 1,089 บาท และ 1,090 บาท เป็นต้น

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออกเป็น 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าราคาซื้อขายของ Silver Futures สัมผัส 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว แล้วจึงเปิดการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออกเป็น 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

เวลาซื้อขาย
มี 6 ช่วงเวลาดังนี้

ลำดับที่

ชื่อช่วงเวลา

ช่วงเวลา

1

Pre-open

9:15 – 9:45

2

Morning session

9:45 – 12:30

3

Pre-open

14:00 – 14:30

4

Afternoon session

14:30 – 16:55

5

Pre-open

19:15 – 19:30

6

Night session

19:30 – 22:30

วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันซื้อขายวันสุดท้ายของทุกสัญญานั้นเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยตัวอย่างของวันซื้อขายวันสุดท้ายมีดังนี้

เดือนและ ค.ศ. ที่สัญญาหมดอายุ

วันซื้อขายวันสุดท้าย

กุมภาพันธ์ 2011

25 ก.พ. 2554

เมษายน 2011

28 เม.ย. 2554

มิถุนายน 2011

29 มิ.ย. 2554

สิงหาคม 2011

30 ส.ค. 2554

ตุลาคม 2011

28 ต.ค. 2554

ธันวาคม 2011

29 ธ.ค. 2554

นอกจากนั้น ในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละสัญญา สัญญานั้นจะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้าย
ใช้ราคา London Silver Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยปรับสกุลเงิน USD เป็นบาท หรือสามารถสรุปเป็นสูตรดังนี้

วิธีส่งมอบ / ชำระราคา
ในการซื้อขาย Silver Futures เป็นการส่งมอบเฉพาะกำไร/ขาดทุน จึงมีการชำระราคาเป็นเงินสดเท่านั้น (Cash Settlement)


อักษรย่อและสัญลักษณ์

Single Order
การใช้อักษรย่อสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Single Order ประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

SV

Z

11


ส่วนที่ 1 : สินค้าอ้างอิง
เนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Silver Futures มีคือโลหะเงิน ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ SV แทนโลหะเงิน

ส่วนที่ 2 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

อักษรย่อ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

อักษรย่อ

กุมภาพันธ์

G

สิงหาคม

Q

เมษายน

J

ตุลาคม

V

มิถุนายน

M

ธันวาคม

Z

ส่วนที่ 3 : ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2011 ใช้ตัวย่อเป็น 11 และ ค.ศ. 2012 ใช้ตัวย่อเป็น 12 เป็นต้น

ตัวอย่างอักษรย่อสำหรับสัญญา Silver Futures แบบ Single Order

Combination Order
การใช้อักษรย่อสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Combination Order ประกอบด้วย 5 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

SV

V

11

Z

11

ส่วนที่ 1 : สินค้าอ้างอิง
เนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ Silver Futures มีเพียงโลหะเงินท่านั้น ในส่วนที่ 1 นี้จึงใช้ SV แทนโลหะเงิน

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้

เดือนที่สัญญาสิ้นสุด

อักษรย่อ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุด

อักษรย่อ

กุมภาพันธ์

G

สิงหาคม

Q

เมษายน

J

ตุลาคม

V

มิถุนายน

M

ธันวาคม

Z

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 5 : ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2011 ใช้ตัวย่อเป็น 11 และ ค.ศ. 2012 ใช้ตัวย่อเป็น 12 เป็นต้น

ตัวอย่างการซื้อขายสัญญาด้วย Combination Order

  1. ในกรณีที่นักลงทุนส่งคำสั่ง ซื้อ SVV11Z11 ที่ราคา 10 บาท หมายความว่า นักลงทุนต้องการซื้อ SVZ11 และขาย SVV11 พร้อมกัน โดยราคาของ SVZ11 ลบด้วย ราคาของ SVV11 ต้องไม่สูงกว่า 10 บาท
  2. ในกรณีที่นักลงทุนส่งคำสั่ง ขาย SVM11Q11 ที่ราคา 20 บาท หมายความว่า นักลงทุนต้องการขาย SVQ11 และซื้อ SVM11 พร้อมกัน โดยราคาของ SVQ11 ลบด้วย ราคาของ SVM11 ต้องไม่ต่ำกว่า 20 บาท

ตัวอย่างอักษรย่อสำหรับสัญญา Silver Futures แบบ Combination Order

SVG11J11

SVG11M11

SVJ11M11

SVJ11Q11

SVM11Q11

SVM11V11

SVQ11V11

SVQ11Z11

SVV11Z11

SVV11G10

SVZ11G10

SVZ11J10


การหยุดการซื้อขาย (Circuit Breaker)

ณ เวลาเริ่มซื้อขายของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ราคาสูงสุดในวันทำการซื้อขาย (Ceiling Price) ไม่เกิน +10% และราคาต่ำสุด (Floor Price) ไม่ต่ำกว่า -10% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้มี Circuit Breaker โดยถ้าราคาซื้อขายของ Silver Futures สัมผัส +/-10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว แล้วจึงเปิดการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดออกเป็น +/- 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

กรณี Combination Order ตลาดอนุพันธ์กำหนดราคาสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันโดยใช้ Daily Settlement Price ล่าสุดของเดือนไกล ลบด้วยเดือนใกล้ (Far - Near) +200 บาท เป็นราคาสูงสุด และ –200 บาท เป็นราคาต่ำสุดของ series คู่นั้นๆ


การถือครองฐานะจนสิ้นสุดอายุสัญญา

สัญญา Silver Futures ที่ถูกถือครองจนครบอายุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญารุ่นนั้นๆเป็นการชำระราคาครั้งสุดท้าย นักลงทุนผู้ถือครองจะได้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนสุดท้ายที่ถืออยู่กับราคาเพื่อการชำระราคาครั้งสุดท้าย (Final Settlement Price) ถือเป็นการปิดฐานะสัญญาไปโดยอัตโนมัติ

นักลงทุนมีภาระในการชำระค่านายหน้าซื้อขายจากการชำระราคาครั้งสุดท้ายนี้ด้วย


ค่านายหน้าซื้อขายและค่าธรรมเนียม

Silver Futures
ค่านายหน้าสำหรับ Silver Futures กำหนดเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่สัญญาแรก (Sliding Scale First Contract) ตามจำนวนสัญญาต่อวัน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการซื้อขายแบบปกติ (Offline) และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Trading) ดังนี้

ตัวอย่างเช่น

  • นักลงทุนซื้อขายสัญญา SVQ11 20 สัญญาต่อวันโดยผ่านการซื้อขายระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องจ่ายค่านายหน้า = 86 x 20= 1,720 บาท*
  • นักลงทุนซื้อขายสัญญา SVQ11 100 สัญญาต่อวันโดยผ่านการซื้อขายแบบปกติ จะต้องจ่ายค่านายหน้า = 75 x 100= 7,500 บาท*
*อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions